jaktrafic.org
Wykazy zamków
najważniejsze
Szlak Orlich Gniazd
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Odznaka
Szlakami Zamków w Polsce

Odznaka "Szlakami Zamków w Polsce"

odznaka

§ 1

W celu rozwijania zainteresowań krajoznawczych turystów kolarzy Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK ustanawia Odznakę Rajdu Kolarskiego „Szlakami zamków w Polsce” zwaną dalej Rajdem.

§ 2

 1. Uczestnictwo w Rajdzie polega na zwiedzaniu zamków w czasie wycieczek rowerowych.
 2. Wykaz zamków do zwiedzenia zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Zamki, których zwiedzenie jest obowiązkowe, wytłuszczono.
 4. Każdy obiekt może być zaliczony tylko raz.

§ 3

 1. Odznaka posiada trzy kolejno zdobywane stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
 2. Nadwyżki zwiedzonych obiektów zalicza się na kolejny stopień.
 3. Trasy wycieczek uczestnik opracowuje samodzielnie; początek, przebieg i koniec trasy, a także ilość zwiedzonych zamków na trasie są dowolne.
Stopień odznaki Wymagana liczba zamków do zwiedzenia Z tego obowiązkowych
Brązowy 50 10
Srebrny 100 20
Złoty 150 40
Razem 300 70

§ 4

 1. Odznakę rajdu może zdobyć każdy, kto udokumentuje w sposób zgodny z niniejszym regulaminem zwiedzenie na wycieczkach rowerowych wymaganej ilości zamków.
 2. Wzór odznaki przedstawia załącznik nr 2.
 3. Odznaka jest odpłatna.

§ 5

 1. Zwiedzone zamki wpisuje się i potwierdza w „Książeczce wycieczek kolarskich” bądź samodzielnie wykonanej kronice.
 2. Jeżeli zamek stanowi obiekt muzealny, potwierdzenie powinno być dokonane w zamku, w pozostałych przypadkach w miejscowości, w której zamek się znajduje.
 3. Potwierdzeniem jest odbitka pieczątki, może nim być zdjęcie turysty na tle zamku lub bilet wstępu (jeśli zamek jest placówką muzealną).

§ 6

Trasy przebyte w ramach rajdu mogą być jednocześnie zaliczone na Kolarską Odznakę Turystyczną oraz inne odznaki krajoznawcze i turystyczne pod warunkiem prowadzenia odrębnych książeczek.

§ 7

Książeczki z potwierdzeniami zwiedzonych zamków weryfikują i przyznają odznaki:

 1. w stopniu brązowym – regionalne referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej,
 2. w stopniach srebrnym i złotym – centralny referat weryfikacyjny Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK i jego filie.

§ 8

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. PTTK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

§ 9

Interpretacja regulaminu należy do Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.

§ 10

 1. Przy weryfikacji drogą korespondencyjną należy dołączyć znaczki pocztowe o wartości opłaty pocztowej jak przy nadaniu.
 2. Tekst jednolity regulaminu zatwierdzony został na wniosek Komisji Turystyki Kolarskiej przez Zarząd Główny PTTK w dniu 28 kwietnia 2012 r. uchwałą nr 326/XVII/2012.
 3. Tracą moc wszystkie poprzednie wersje regulaminu odznaki rajdu kolarskiego „Szlakami zamków w Polsce”.

pdf Pobierz regulamin odznaki "Szlakami Zamków w Polsce" (PDF, 204KB)
Załącznik nr 1 do Regulaminu Odznaki Rajdu Kolarskiego „Szlakami zamków w Polsce” - Wykaz zamków w Polsce (PDF, 165KB)