jaktrafic.org
Listy zabytów
Najważniejsze listy zabytków
Wykazy
polskie obiekty UNESCO
pomniki historii
obiekty krajoznawcze KOT
kościoły obowiązkowe KOP
Odznaka
Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO Polsce

Odznaka "Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce"

odznaka

Odznaka Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce została ustanowiona w roku 2008 przez Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie z okazji trzydziestej rocznicy wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO pierwszych polskich obiektów.

Obecnie na liście znajduje się 28 cennych krajoznawczo, przyrodniczo, historycznie i kulturowo polskich obiektów. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK, a w szczególności polskich obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce.

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Odznaka została ustanowiona w roku 2008 przez Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie z okazji trzydziestej rocznicy wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO pierwszych polskich obiektów.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK, a w szczególności polskich obiektów wpisanych na Listę światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
 3. Odznaka posiada pięć stopni:
  • popularny
  • brązowy
  • srebrny
  • złoty
  • duży
 4. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.

Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku zdobywającego.
 2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 3. Warunkiem zdobycia odznaki w danym stopniu jest zwiedzenie określonej liczby obiektów z Listy Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO w Polsce zamieszczonych w załączniku do niniejszego regulaminu.
  Stopień odznaki Liczba obiektów
  popularny 1
  brązowy 3
  srebrny 5
  złoty 7
  duży 7
 4. Obiekt zaliczony do zdobywania odznaki w danym stopniu nie może być zaliczony do zdobywania stopni wyższych.
 5. Nowe obiekty wpisane przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego automatyczne wchodzą do puli obiektów do zwiedzania. Nowe obiekty mogą być zaliczone do zdobywania odznaki nawet jeśli zostały odwiedzone przed umieszczeniem ich na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
 6. Przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki nie ma ograniczeń czasowych.

Weryfikacja

 1. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płyta CD.
 2. W kronice powinny znaleść się następujące informacje: imię i nazwisko oraz kontakt (telefon lub e-mail), nazwa obiektu oraz potwierdzenie zwiedzania w dowolnej formie np. zdjęcia na tle obiektu, pieczątka, bilet wstępu lub podpis członka kadry programowej PTTK.
 3. Odznakę weryfikują i przyznają zatwierdzone przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK zespoły weryfikacyjne mające prawo nadawania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK.

Postanowienia końcowe

 1. Dystrybucją odznak prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie (adres korespondencyjny Senatorska 11, 00-075 Warszawa 1).
 2. Autorami regulaminu i znaku graficznego Odznaki są kol. Daniel Kuligowski i Szymon Bijak. Wzór znaku graficznego Odznaki stanowi załącznik do regulaminu.
 3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.
 4. Niniejszy regulamin został znowelizowany przez Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie dn. 10 stycznia 2019 roku, a następnie zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dn. 18 stycznia 2019 roku uchwałą nr 48/XIX/2019 Odznaki zdobyte według poprzedniej wersji regulaminu zachowują ważność.